Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:K pravdivosti informací médií o volbách na Kubě

Fidel Většina českých médií ve svých zpravodajstvích v pondělí dne 4. února 2013 informovala o volbách do Národního shromáždění lidové moci, které se konaly v neděli dne 3. února na Kubě. Informovaly většinou mimo jiné i o tom, že se voleb "nesměla účastnit opozice", že kandidovali pouze kandidáti navržení Komunistickou stranou Kuby. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace, o jejichž věrohodnosti se dá s úspěchem pochybovat, upozorňujeme na specifikum voleb na Kubě.

Na Kubě platí pro volby všeobecná bezplatná registrace všech občanů od 16 let věku. Kandidáty navrhují sami občané Kuby prostřednictvím shromáždění voličů. Na veřejném shromáždění jsou zúčastněnými občany navrhováni kandidáti a schválen je ten, pro kterého hlasuje nejvíce zúčastněných.

Demokratická selekce je tak zajištěna již na nejnižším stupni. Politické strany, tedy ani Komunistická strana Kuby, nenavrhují kandidáty jako je tomu třeba v České republice nebo v USA. Politická strana nefinancuje volební mašinérii a kandidátům nikdo nedotuje jejich předvolební kampaň.

Shromáždění, na kterých jsou navrhováni kandidáti, jsou veřejně přístupná, a v průběhu voleb pak do volebních místností mohou volně vstupovat nejen zahraniční novináři a cizí diplomaté, ale podívat se mohou rovněž turisté, kteří v té době pobývají v zemi.

Ke zvolení musí získat navržený kandidát více než 50 % platných hlasů. Nestane-li se tak, postupují do voleb za vyšší územní celky dva kandidáti s nejvíce hlasy. Hlasování je tajné a rovné a volební právo je dobrovolné. Na závěr po několika kolech jsou zvoleni poslanci, kteří nejsou profesionálové. Za svojí činnost nepobírají poslanci poslanecký plat, ale mají jen ten ze svého zaměstnání.

V Národním shromáždění lidové moci (dále jen NS) jsou zástupci všech územních obvodů, přičemž jsou zvoleni - bez ohledu na počest zde žijících obyvatel - dva poslanci. Nad tento počet jsou další voleni s ohledem na počet obyvatel. Volební zákon stanoví, že se volí poslanec na 20 000 obyvatel či na neúplnou skupinu nad 10 000 voličů. Zhruba polovina poslanců musí být navrhována z volebních obvodů s počtem mezi 600 až 3000 obyvatel, což vytváří dominantní lidový prvek v zastupitelském systému. Při každých volbách do NS se obmění přes polovinu poslanců. V současném NS bylo z 614 poslanců 42 % žen a 78 % poslanců s vysokoškolským diplomem.

Poslanci se musí dvakrát ročně sejít se svými voliči a seznamovat je se svou činností a přijímat jejich připomínky. Čtyřikrát ročně je poslanec povinen přijít na shromáždění výboru lidové správy obvodu, za který byl zvolen. Tomuto obvodnímu shromáždění je povinen jednou za své volební období předložit přehled o své činnosti.

Ústava umožňuje navrhovat zákony nejen poslancům a nejvyšším státním institucím (Státní rada, Rada ministrů, Nejvyšší lidový soud, Generální prokuratura), ale i nevládním organizacím, obyvatelům jednotlivých obvodů a všem občanům, jejichž návrhy podpoří podpisem 10 000 oprávněných voličů. Pokud zvolení poslanci neplní své povinnosti v NS, nebo v obvodu, z který byli zvoleni, shromáždění tohoto obvodu má právo je z jejich funkce odvolat.

První článek Ústavy Kubánské republiky, který ve všeobecném referendu 15. - 18. 6. 2002 podepsalo 8,1 milionu osob je o tom, že Kuba je socialistický stát pracujících, nezávislý a suverénní, vytvořený pro blaho všech, jako jednotná demokratická republika, kde je všem zaručena politická svoboda, sociální spravedlnost, individuální a kolektivní blahobyt a lidská solidarita.

Zdroj: kubadnes.cz, převzato z www.ksm.cz

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů