Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:120 let od narození Klementa Gottwalda

 Gottwald2

23. listopadu si připomínáme 120. výročí narození největší osobnosti českých a československých dějin, otce naší dělnické třídy soudruha Klementa Gottwalda.

01_02

Klement Gottwald se narodil jako nemanželský syn zemědělské podruhyně v Dědicích na Hané. Politicky činný byl od svých šestnácti let, od r. 1912, kdy začal pracovat v sociálně demokratické mládeži a dělnické tělovýchovné jednotě ve Vídni, kde se učil truhlářem. Od roku 1915 sloužil jako rakouský voják na frontách 1. světové války, odkud 1918 dezertoval. 1918 - 1920 sloužil v čs. armádě, poté pracoval jako truhlářský dělník v Rousínově, kde se účastnil v prosinci 1920 generální stávky a v roce 1921 založení KSČ.

Gottwald8

1921 - 1926 působil jako funkcionář KSČ na Slovensku, kde řídil komunistické listy Pravda chudoby a Hlas ľudu, pracoval též jako redaktor časopisu Spartakus.
Od r. 1925 byl členem ÚV a politbyra KSČ. Stál v čele boje za překonání vnitrostranické krize a bolševizaci KSČ. Tato linie byla prosazena v r. 1929 na V. sjezdu, na němž byl Gottwald zvolen generálním tajemníkem, téhož roku se stal i poslancem Národního shromáždění.

Gottwald3

1934 - 1936 byl v ČSR stíhán na základě zákona na ochranu republiky. Nejprve se skrýval před zatčením na různých místech republiky, poté odešel ilegálně do Moskvy, kde se podílel na rozpracování linie lidové fronty proti fašismu a válce a na na přípravě VII. kongresu Komunistické internacionály (1935 byl zvolen tajemníkem jejího výkonného výboru). Do ČSR se navrátil v únoru 1936.

Gottwald1

Po přijetí mnichovského diktátu odjel Kl. Gottwald v listopadu 1938 do Moskvy, odkud až do osvobození ČSR řídil v čele moskevského vedení KSČ práci strany doma i v emigraci.

Cssr0176

Za 2. světové války a v prvních poválečných letech vedl zápas o lidově demokratický charakter obnovené ČSR, podílel se na vypracování Košického vládního programu. 4. dubna 1945 byl jmenován náměstkem předsedy košické vlády a zvolen předsedou Národní fronty, po volbách 1946 jmenován předsedou vlády. Významně se zasloužil o vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 a prosazení Ústavy 9. května. 14. června 1948 byl zvolen prezidentem ČSR. Měl podstatný podíl na vypracování generální linie budování socialismu v ČSR vyhlášené IX. sjezdem KSČ v r. 1949.

02_16

6. března 1953 vedl Kl. Gottwald čs. stranickou a vládní delagaci na pohřbu J. V. Stalina v Moskvě. Po návratu podlehl již dříve se projevující srdeční chorobě a 14. března zemřel v důsledku prasklé aorty. Jeho nabalzamované tělo bylo umístěno do prostor Národního památníku v Praze na Vítkově, kde bylo vystaveno do r. 1962, kdy bylo v souvislosti s „bojem proti kultu osobnosti" zpopelněno a popel uložen tamtéž. Po kontrarevoluci r. 1989 byla urna s popelem Kl. Gottwalda přemístěna na pražské Olšanské hřbitovy.

Cssr0189

Dočasná porážka socialismu v ČSSR byla zapříčiněna ústupem z revoluční linie, prosazené soudruhem Klementem Gottwaldem. Pokrokoví lidé si soudruha Gottwalda hluboce váží za to, že přivedl naše pracující k vítězství. Proto je také nenáviděn reakcionáři všech barev a odstínů. Jeho dílo je nesmrtelné.

06_30

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů