Hledat

Menu


Infosloupek

Velká výročí roku 2018

9.1.2018

70. VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ

ČS. PRACUJÍCÍHO LIDU

NAD BURŽOAZIÍ A REAKCÍ

25. 2. 1948

9.1.2018

 70 LET KOREJSKÉ LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY


9. 9. 1948

9.1.2018

   100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

 Czechoslovakia-srofczechoslovakia_2

28. 10. 1918Akce

 Pondělí 23. dubna 2018 – Přednáška s diskusí: AKTUÁLNÍ SITUACE V BĚLORUSKU, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo velvyslanec Běloruska v ČR. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

 

Pondělí 21. května 2018 – Přednáška s diskusí: SMĚŘOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, 17.00, budova ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1 - Nové Město, 1. patro, velký sál č. 76.  Úvodní slovo MUDr. Jiří Maštálka, poslanec EP. Pořádá Klub společenských věd ve spolupráci s Klubem mezinárodní politiky.

Schvalujete školné?

Váš vztah ke KLDR:Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. - 21. 10. 2017: Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

Kscm Stručný volební manifest

Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

 1. Život bez obav

 • Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.
 • Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.
 • Posílíme obranyschopnost země.
 • Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.
 • Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

 1. Sociální spravedlnost a úcta k práci

 • Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.
 • Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.
 • Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.
 • Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.
 • Pomůžeme handicapovaným a zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.
 • Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.
 • Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.
 • Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů. 
 • Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou. 
 • Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.
 • Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.
 • Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.
 • Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

 1. Ekonomika pro lidi

 • Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.
 • Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.
 • Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí.
 • Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců.
 • Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol s podnikovou sférou.
 • Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému.
 • Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.
 • Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě s důrazem na kvalitu a nezávadnost.
 • Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů.
 • Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

 1.  Příroda pro nás i budoucí generace

 • Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.
 • Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu. 
 • Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.  
 • Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.
 • Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

 1. Demokracie a lidská práva

 • Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.
 • Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.
 • Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.
 • Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.
 • Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

 

 

Volební program KSČM

pro volební období 2017- 2021

Odmítáme žít ve strachu o budoucnost našich dětí, ve světě plném společenské nespravedlnosti, pokrytectví a války. Politický systém, který nenaplňuje oprávněné potřeby a očekávání lidí, nemá v moderním světě své místo. Důvěra v takovou politiku právem klesá ke dnu.

Vládnoucí elity dnes hájí zájmy velkého kapitálu, banky bobtnají a peníze občanů mizí rychle v zahraničí. Církev v roli miliardáře vytrvale vysává stát, přičemž mladé rodiny jsou odkázány k životu v nouzi, senioři nemají na nutné léky, chudí chudnou a bohatí bohatnou!  Lidé jsou zbavováni naděje a důstojnosti.

Většina si dnes již přeje změnu. Je načase konečně se vypořádat s privatizačními zlodějnami, ke kterým ještě nyní přibyla nespravedlnost ve formě církevních restitucí! Zákony musí odrážet zájem slušného a poctivého člověka, ne účelové výhody pro neoprávněně privilegované. Naším strategickým cílem je socialismus a postupnými kroky společně s vámi bychom rádi změnili životní poměry ve prospěch většiny.

KSČM proto požaduje:

 1. Právo na práci a spravedlivou odměnu

Prosazování zcela rovného přístupu v právu na práci a spravedlivé odměňování považujeme za záruku spravedlivého a důstojného života. Zaměstnanec musí být pro zaměstnavatele partnerem, nikoliv nevolníkem či zdrojem vykořisťování. Prosperita a ekonomický rozvoj jsou spojeny s motivací lidí práce a s jejich spravedlivým podílem na užití vytvořených hodnot.

KSČM se soustředí zejména na:

 • Růst reálné úrovně mezd a platů pracujících místo levné práce. Řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování, za stejnou práci stejnou odměnu. Zvyšování minimální mzdy postupně až k 50 % průměrné mzdy. Zvyšování zaručených (tarifních) mezd.
 • Posílení práv pracujících a odborů, regulaci trhu práce všude tam, kde působí újmu zaměstnanci jako slabší straně pracovně právního vztahu. Zákoník práce důsledně chránící zaměstnance. Postihy za černé zaměstnávání. Zrušení podpory personálním (pracovním) agenturám. Zprostředkování zaměstnávání vrátit do kompetence úřadu práce.
 • Podporu zaměstnávání absolventů škol, lidí se zdravotním postižením, žen po rodičovské dovolené a lidí předdůchodového věku. Podporu tvorby pracovních míst ve veřejných službách. Zkrácení pracovní doby (delší dovolená).
 • Odstranění neoprávněných rozdílů v příjmech žen a mužů, podmínky pro lepší zapojení žen na trhu práce (dostupná zařízení pro děti předškolního věku, pružné pracovní úvazky).
 • Spravedlivější rozdělení daňového břemene a posílení příjmů státního rozpočtu progresivním zdaněním především příjmů a kapitálu velkých korporací a spekulantů.
 • Omezování možností přesunu kapitálu a jiných nefinančních aktivit do daňových rájů. Požadování revize smluv, které umožňují, aby zisk vytvořený v ČR byl vyváděn do zahraničí, zvláště v oblastech důležitých pro soběstačnost a bezpečnost státu.
 • Koncepční charakter aktivit státu v ekonomice, posílení výkonu vlastnických práv ve veřejném sektoru, zastavení další privatizace státu a posílení institutu vyvlastňování ve veřejném zájmu.
 • Zakládání nových podniků státem, popř. výkup majetkových podílů vedoucí k posílení strategické kontroly v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu (energetika, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu, též voda a kanalizace či těžba surovin).
 • Zřízení české státní komerční banky k financování národních, krajských i obecních projektů a rovněž pro rozvoj firem českých podnikatelů, družstev a místních podniků.
 • Podporu družstevnictví jako dnes neprávem opomíjené formy efektivní ekonomické spoluúčasti zaměstnanců nejen v zemědělské výrobě, ale zejména v oblasti navazujících domácích zpracovatelských potravinářských firem, v bytové výstavbě, výrobě, odbytu aj.
 • Podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací a chytrých investic na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy, tj. celkově ze všech zdrojů na 3 % HDP.
 • Uplatnění Národní iniciativy ČR: Průmysl 4.0. pod kontrolou státu za současné eliminace nepříznivých sociálních dopadů.
 • Provedení inventury státního majetku a prověření privatizačních procesů i zpětně. Převedení OKD do rukou státu dle zákonných možností.
 • Zavedení důsledné cenové regulace oligopolů – voda, plyn, elektřina, mobilní operátoři.
 • Podporu místního živnostenského podnikání zejména v oblasti zjednodušení administrativy, přístupu k financím, informacím a výběrovým řízením.
 • Podporu rozvoje malých potravinářských provozů plošně po celé republice s cílem vytvořit síť maloobchodních provozoven jako protiváhu velkým zahraničním obchodním řetězcům.

 1. Garance všeobecně dostupných a kvalitních veřejných služeb

Mezi programové priority KSČM patří rozvoj služeb hrazených z veřejných zdrojů. O dostupnosti těchto služeb nemohou rozhodovat majetkové poměry, ale společenská potřebnost. Nezbytné je zastavit liberalizaci a privatizaci těchto služeb i zvyšování finanční spoluúčasti občanů.

KSČM se soustředí zejména na:

 • Pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečných základních životních potřeb. Garanci nezbytného zvyšování plateb za státní pojištěnce. Zajištění dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému.
 • Zamezení nárůstu privátních sociálních služeb na úkor organizací, které mají veřejného zřizovatele (státní, krajské či obecní).
 • Důraz na zvýšení kvality poskytování a stabilizaci sociálních služeb a dlouhodobou stabilitu jejich financování. Poskytnutí krajům a obcím více pravomocí při stanovování potřebnosti určitých sociálních služeb, kterých je nedostatek. Pomoc zdravotně postiženým.
 • Zachování kojeneckých ústavů (dětských center) pod ministerstvem zdravotnictví, dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů pod ministerstvem školství a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Výrazné posílení početně i finančně dlouhodobých pěstounů a větší podpora adopce.
 • Zastavení prodlužování věku odchodu do starobního důchodu, a to max. do 65 let.  Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úrovní životního minima (40 % průměrné mzdy) a dle toho zvýšení základního výměru důchodu.
 • Kontrolu čerpání sociálních dávek a zabránění jejich zneužívání. Zabránění byznysu s chudobou při skupování bytů nebo celých domů, záměrnému sestěhování sociálně slabých a nepřizpůsobivých občanů do jednoho místa, regionu nebo kraje.
 • Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren. Vznik jedné státní zdravotní pojišťovny a důslednou kontrolu finančních toků v systému zdravotnictví, nezvyšování spoluúčasti pacientů.
 • Proplácení prvních tří dnů nemocenské. Důraz na prevenci (včetně očkování) a zajištění následné, rehabilitační, lázeňské a dlouhodobé zdravotně sociální péče.
 • Omezení lobbingu farmaceutických firem. Kontrolu lékové politiky a prosazování bezplatného očkování dětí a zajištění dostatku potřebných vakcín a léků pro ČR.
 • Podporu dostupné a kvalitní potřebné zdravotní péče pro všechny bez navyšování spoluúčasti pacientů. Zlepšení finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek zdravotnických pracovníků.
 • Zodpovědnost státu za kvalitu, financování a dostupnost vzdělávání s důrazem na chybějící technické a učňovské profese. Sladění oborů vzdělávání s potřebami pracovního trhu. Spolupráci základních, středních a vysokých škol.
 • Bezplatné a kvalitní vzdělávání na všech stupních veřejných škol, zrušení zpoplatnění školních družin a klubů. Bezplatné učebnice a základní pomůcky na základních a středních školách, zavedení obědů v mateřských školách a na prvním stupni základních škol bezplatně.
 • Financování soukromých a církevních škol z jejich vlastních zdrojů, ne ze státního rozpočtu.
 • Poskytování sociálních a prospěchových stipendií.
 • Navyšování platů a zlepšování pracovních podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a mistry odborného výcviku.
 • Výstavbu a zřizování jeslí a rozšíření kapacit v mateřských a základních školách. Zachování potřebné sítě speciálních škol a školských poradenských zařízení. Inkluze za každou cenu je nesmysl.
 • Obnovení jednotných učebních osnov na základních školách. Snižování administrativní zátěže pedagogů  - pedagog má učit, ne papírovat.
 • Podporu celoživotního vzdělávání, včetně univerzit třetího věku.
 • Odmítnutí krácení příspěvků na činnost organizací aktivně pracujících s mládeží.
 • Podporu zájmových uměleckých škol a domů dětí a mládeže.
 • Podporu rodin s dětmi a porodnosti, a to cestou podpory bydlení, sociální podpory, rodičovské dovolené, zvýšení mateřské, daňových úlev – zvýšení daňové slevy na první dítě, zavedení slevy na dani z příjmů za zabezpečení volnočasových aktivit dětí.
 • Obnovení novomanželských bezúročných půjček na vybavení domácnosti.
 • Zavedení náhradního výživného - státem garantovaného řešení pro rodiče samoživitele.
 • Prosazování jízdného ve veřejné dopravě zdarma pro žáky mladší 15 let do škol a důchodce nad 65 let.
 • Přijetí kvalitního zákona o sociálním bydlení, podporu družstevního bydlení a obecního bydlení s dostupným nájemným a regulací dalších nákladů spojených s bydlením. Koncepci bydlení jako součást rozvoje každé obce. Stanovení normativů sociálně potřebných bytů.
 • Podporu bydlení do resortu Ministerstva místního rozvoje ČR a Státního fondu rozvoje bydlení, a to i prostředky z podpory Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí. Zavedení zápisu nájmu družstevních bytů do katastru nemovitostí.
 • Podporu rozvoje národní kultury, prosazování financování kultury ze státního rozpočtu ve výši nejméně 1 %, bez výdajů na církev. Podporu památkové péče, podporu přístupu ke kultuře a umění všem vrstvám obyvatel.
 • Finanční, časové a územní zpřístupnění možností kulturního vyžití i vlastní kulturní tvorby pro všechny skupiny občanů. Zavedení vstupů zdarma do galerií a muzeí (nejen pro žáky a seniory), slevových systémů, odstranění bariér. Vytváření volnočasových kulturních center v obcích.
 • Posilování pozice kvalitní a národní kultury, možnost otevřenosti a svobody tvorby.
 • Podporu zákona o ochraně českého jazyka  prosazení kultivovanosti jazykového projevu a odmítnutí vulgarit v České televizi a Českém rozhlasu.
 • Zachování sítě České pošty, obnovu zrušených poboček.
 • Povinnost zpřístupnění všech významných děl umístěných na internetu – free softwaru a hudby. Podporu open source a svobodného internetu a ochrany soukromí při shromažďování informací o uživatelích.
 • Podporu zdravého životního stylu.  Podporu sportu, tělovýchovy a turistiky. Sport má být dostupný hlavně dětem a mládeži. Finanční podporu zejm. masového a amatérského sportu, nikoliv podnikatelsky provozovaného.

 1. Právo, spravedlnost a demokracie

KSČM usiluje o obnovení důvěry veřejnosti v právo, v jeho dodržování a vymahatelnost. Na prvním místě stojí důsledná ochrana lidských práv dle Listiny základních práv a svobod i mezinárodních úmluv. Součástí našeho přístupu je rovnoprávné postavení sociálních práv s ostatními základními právy. Požadujeme také zakotvení úlohy přímé demokracie, účasti občanů na rozhodování a kontrolu volených zástupců. Chceme otevřít otázku celonárodní diskuse k nové ústavě jako „Společenské smlouvě“.

KSČM se soustředí zejména na:

 • Vymahatelnost lidských práv dle Listiny základních práv a svobod včetně práva na důstojné bydlení a práva na práci, důslednou ochranu ohrožených společenských skupin (děti, senioři, nemajetní atd.) právním řádem. Poskytnutí práva jako ochrany především těm, kdo si ji nedokáží zajistit sami, trestná činnost se nesmí vyplácet.
 • Právní zakotvení přímé demokracie - ústavní zákon o obecném referendu, lidové veto, lidová iniciativa. Zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. 
 • Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, podporu občanských sdružení a iniciativ, prohloubení spolupráce s nimi. Uložení povinnosti orgánům státní správy organizovat veřejná slyšení, požadovaná občanskými iniciativami v okruhu jejich působnosti.
 • Právo na internet a bezpečnost chytrých technologií. Zpřístupnění elektronických služeb a elektronických informací občanovi, odstranit překážky v elektronizaci správy.  
 • Zahájení diskuse o zdokonalení Ústavy ČR z roku 1993 a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a prosadit princip suverenity lidu a svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
 • Zpřístupnění existujících elektronických služeb občanům, odstranění legislativních překážek větší elektronizace. Nalezení kompromisu mezi shromažďováním informací a ochranou soukromí.
 • Podporu a prosazení zásadní institucionální proměny EU, která by zajistila větší rovnoprávnost členských států a větší vliv na profilování činnosti EU. Brexit by měl být vnímán jako výzva a závazek k vybudování jiné Evropy.
 • Posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, ale i národních parlamentů, na úkor úředníků. Zavedení legislativní inciativy Evropského parlamentu jako evropského orgánu voleného občany, posílení role evropské občanské inciativy.
 • Požadavek, aby EU respektovala zájmy ČR a včlenila je do své politiky – exportní zaměření, boj proti sociálnímu dumpingu.
 • Odmítnutí ekonomických sankcí vůči jiným zemím.
 • Odstranění ekonomických překážek přístupu občanů k právu (důsledná revize nadbytečných právních předpisů, bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.). Obnovení důvěry občanů k soudcům a soudům. Zabránění automatické implementaci směrnic a nařízení do českého právního řádu.
 • Zavedení třístupňové soudní soustavy. Všeobecný dozor státních zastupitelstev nad zákonností.
 • Účinná opatření směřující k postihu lichvářů a spekulantů, dluh nesmí narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce. Omezení trhu pohledávek směřujícího k dalšímu zadlužování. Ochranu před dluhovými pastmi, zamezení obchodu s chudobou.
 • Dodržování rovnosti práv dlužníků a věřitelů. Důslednou aplikací stávajících zákonů odstranit nepoctivé soudní exekutory. Zrušení trhu s exekucemi a zavedení teritoriálního principu činnosti soudních exekutorů.
 • Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku.
 • Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků a úředních osob s významnými pravomocemi.
 • Dodržování transparentnosti výběrových řízení, zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek, zavedení tvrdých postihů za svévolné předražování státních zakázek, založené na tiché dohodě soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
 • Uzákonění možnosti (za jasně stanovených podmínek)  ztráty mandátu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu, na jehož základě byl zvolen.
 • Revizi „církevních restitucí“. Jako minimální požadavek zdanění finančních náhrad za nevydaný církevní majetek v restitucích. Odluku státu od církve.  Podporu sekulárního státu – odstranění veškerých extenzivních nároků náboženských skupin na specifická práva.
 • Vyvození osobní a sociální zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení.
 • Novelizaci zákona o státní službě s tvrdými postihy za korupci, zejména ztrátou všech výhod státních úředníků a doživotním zákazem jejich státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob.
 • Zavedení auditu státní podpory neziskových organizací. Kontrolu účelnosti využití veřejných dotací a transparentnosti příspěvků ze zahraničí.
 • Zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů pro nadbytečnost.
 • Zavedení statusu chráněné osoby pro učitele a seniory.

 1. Příroda pro nás i další generace

Pro KSČM je důležité prosazování dlouhodobě udržitelného rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Harmonický vztah člověka a přírody musí být chráněn před zištnými zájmy. Náš program se staví proti vykořisťování člověka a drancování přírody.

KSČM se soustředí zejména  na:

 • Plánovitou ochranu zdravého životního prostředí ve veřejném zájmu: „Zelený byznys – honba za ziskem“ nedokáže zastavit zhoršování podmínek našeho života.
 • Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.  Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
 • Vrácení zdrojů vody a nerostných surovin z rukou zahraničních vlastníků do rukou státu,  z výnosů z nerostných zásob nesmí bohatnout jen hrstka.
 • Zrovnoprávnění podmínek pro domácí potravinářskou produkci a posílení potravinové bezpečnosti a soběstačnosti.
 • Obnovení přísných norem kvality potravin – zabránit dovozům nekvalitní živočišné a rostlinné produkce do ČR.  Posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole dovozu a prodeje potravin.
 • Podporu ekologické krajinotvorby.
 • Snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby, snížení vývozu elektrické energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
 • Podporu využívání jaderné energie s rozumným a ekonomicky výhodným užitím obnovitelných zdrojů, dobudování kapacit jaderných elektráren. Podporu dostavby bloků JE Dukovany a Temelín.
 • Využití obnovitelných zdrojů energie bez růstu cen energií pro spotřebitele.
 • Razantní regulaci poplatků za distribuci energií a vody. Snižování marží v podnikání s energiemi a vodou.
 • Rozvíjení dopravní infrastruktury. Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. Preferenci hromadné veřejné dopravy cestujících do škol, k orgánům veřejné správy a moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení atd. před individuální ve městech a aglomeracích. Podporu státem zřízených národních dopravců.
 • Podporu ekologicky šetrných přístupů ve výrobě, stavebnictví i v dopravě.
 • Prosazování práva na čistý vzduch a účinnou regulaci znečišťovatelů ovzduší.
 • Zjednodušení legislativy pro přípravu a realizaci dopravní infrastruktury. Dokončení dálniční infrastruktury, včetně obchvatů měst a obcí na ostatních komunikacích, vybudování vysokorychlostních tratí pro navýšení kapacity železniční dopravní infrastruktury, zavedení systémového financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd ze státního rozpočtu. Důraz na snižování energetické náročnosti nových staveb a stávajících staveb užívaných státem a kraji.
 • Nastavení motivačního programu vedoucího k zastavení likvidace vnitrozemské vodní dopravy do doby výstavby plavebního stupně Děčín a realizaci dlouho připravovaného plavebního stupně na Labi (Děčín, Přelouč).
 • Spolupráci společně s Polskou republikou na přípravě Oderské vodní cesty, jejím zařazení do transevropské sítě TEN-T a na zahájení výstavby napojení ČR v trase Koźle-Ostrava a na spolupráci se Slovenskou republikou v přípravě schůdné varianty napojení ČR na Dunajskou vodní cestu.
 • Rovnoměrný rozvoj regionů – předcházení vylidňování venkova (zachování dostupné sítě veřejných škol a zdravotnických zařízení) a vzniku vyloučených lokalit. Důsledné zaměření se na občany s problémy žijícími v sociálně vyloučených lokalitách tak, aby nedocházelo k nárůstu, ale ke značnému snížení počtu obyvatel v těchto lokalitách.
 • Výrazné posílení národních dotačních zdrojů pro rozvoj zemědělské prvovýroby od dotování na plochu k dotování podle výnosu, a tím ke snížení devastace krajiny. Zastavení devastace krajiny a půdního fondu.
 • Zásadní zvýšení ochrany zemědělského půdního fondu, zejména před jeho snižováním v důsledku záboru půdy, vytvoření dotačního a daňového zvýhodnění při výstavbě na již zastavěných a nevyužívaných plochách. Zpřísnění podmínek obchodování s půdou, aby půda byla použita k základním účelům, a tak omezení spekulativních nákupů.
 • Podporu zemědělství v dané oblasti s prodejem v místě bez velkých zbytečných převozů.
 • Revitalizaci vodních toků, tůní, mokřadů, niv vodních toků, které byly v minulosti nevhodně přeměněny v zemědělské pozemky.
 • Dopracování do Národní strategie boje proti suchu oblast zvýšení absorpční schopnosti půdy a retenční schopnosti krajiny.

 1. Bezpečnost a mírové soužití

Bezpečnost občanů a mír ve světě považuje KSČM za jednu z nejzákladnějších potřeb lidí vůbec. Dnešní svět je tísněn svévolí velmocí, vzestupem mezinárodního terorismu i organizovaného zločinu. Hájit mír spolu s občanskou veřejností a mírovými organizacemi a řešit příčiny nestability je důležité pro eliminaci vážných hrozeb pro naši samotnou existenci. Promítá se to i do zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

 

KSČM se soustředí zejména  na:

 • Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role Valného shromáždění OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. Usilování nadále o zrušení paktu NATO a o obnovení úlohy OBSE, která více než 30 let úspěšně zajišťovala mír v Evropě.
 • Důsledné odmítnutí účasti v zahraničních misích bez mandátu OSN. Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu Rady bezpečnosti OSN.
 • Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti v rámci multipolárního světa. Pokračování tradic helsinského mírového procesu bez recidiv studené války.
 • Evropu bezpečnější a jednotnější v boji proti terorismu, proti zavření české ambasády v Sýrii, za brzké mírové ukončení konfliktu, zamezení migračních vln pomocí preventivních akcí, vojenské akce jen se souhlasem OSN.
 • Odmítnutí dohody CETA, TTIP a TISA, které by zavedly nerovnoprávný vztah Evropy, Kanady a USA, popř. dalších třetích zemí, a znamenaly zhoršení životního standardu našich občanů.
 • Prosazování celonárodního referenda o vystoupení z NATO, popř. vystoupení z jeho vojenských struktur.
 • Udržení dobrých sousedských vztahů a přeshraniční spolupráci (priorita Slovensko, podpora Visegrádské čtyřky).
 • Podporu rozvoje ekonomické diplomacie prosazující české zájmy, a ne jen zájmy elit ve vnějších ekonomických vztazích.
 • Důraz v řešení migrační krize klást na řešení jejích příčin, stabilizaci poměrů v místě jejího vzniku a větší odpovědnost států, které se spolupodílely nebo zapříčinily destabilizaci tamních režimů.
 • Požadování od EU regulace migrace na svém území při respektu k suverenitě členských zemí, humanitární pomoc potřebným. Odmítnutí přijímání uprchlíků podle vnucovaných kvót z EU.
 • Posílení boje proti fašismu, rasismu, náboženské a jiné nesnášenlivosti a diskriminaci.
 • Prosazování přeshraniční spolupráce, která však nesmí jít proti zájmům ČR a musí respektovat české právo. (Nepřipustit jakékoliv, byť skryté, snahy o revizi výsledků II. světové války a příslušných, trvale platných mezinárodních smluv včetně dokumentů z nich vycházejících – např. dekretů prezidenta republiky Dr. E. Beneše).
 • Obnovení obranyschopné armády kombinující stálý profesionální sbor s výcvikem záloh, posílení branné výchovy obyvatelstva plošně s cílem vytvořit návyky pro zvládání krizových situací.
 • Stabilizaci policejního sboru a výchovu nových odborníků s ohledem na růst nároků výkonu služby. Zachování struktury Hasičského záchranného sboru a podporu dobrovolných sborů jako součásti IZS.
 • Reformu policie a státních zastupitelství. Policie ČR má být jednotný bezpečnostní sbor. Vyčlenění státních peněz na bezpečnost a účinná opatření proti terorismu, ale i proti všem formám kriminality.

http://volby.kscm.cz/volebni-program

 

Vedoucí kandidát - Mgr. Marta Semelová

Semelova_banner

Před nikým se neponižuj, nad nikoho se nepovyšuj

57 let, učitelka, poslankyně Parlamentu ČR, zastupitelka hlavního města Prahy

V poslanecké sněmovně byla spolupředkladatelkou návrhu zákona např. na zrušení zákona o tzv. majetkovém vyrovnání s církvemi, dále návrhu zákona o českém jazyce, o náhradním výživném pro matky a otce samoživitele nebo návrhu na referendum o vypovězení Severoatlantické smlouvy. V oblasti školství se podílela na návrhu na snížení financování soukromých škol ze státního rozpočtu. Při projednávání státního rozpočtu navrhovala navýšení financí na platy pracovníků v sociálních službách. V rámci mnoha interpelací na členy vlády vystupovala například za zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců České pošty a obchodních řetězců či řešení situace mladých rodin s dětmi a seniorů. Protestovala také proti koketování české vlády se Sudetoněmeckým landsmanšaftem.

Třetí volební období je členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy. I zde se věnuje především problematice výchovy a vzdělávání a sociální politice.  Působí ve školských odborech, je členkou Společnosti česko-kubánského přátelství a Slovanského výboru. Ve volném čase studuje španělštinu, ráda cestuje, k jejím zájmům patří i tanec a recitace.

 http://praha.kscm.cz

 

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek | výměna odkazů